นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์
รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
 

ผศ.พญ.วราลักษณ์  ศรีนนท์ประเสริฐ
หัวหน้าสาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย 
ภาควิชาอายุรศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 
 
รศ.ดร. ดวงฤดี ลาศุขะ
ที่ปรึกษาสมาคมพยาบาลด้านผู้สูงอายุ 
 

อ.ดารณี  อ่อนชมจันทร์ 
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

แพทย์จีนวรรธนะ  อนุสนธิวงษ์ 
แพทย์แผนจีน 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต
อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง