ประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง “ การดูแลสุขภาพ เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ”
“Adapting the Thai Health Care System to deal with an Aging Population”

วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
-------------------------------- * --------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

08:00 – 8:30 น.         ลงทะเบียน 
08:30 – 9:30 น.          พิธีเปิดการประชุม
รศ.ดร. วันชัย  ศิริชนะ 
09:30 -10:30 น.  ปาฐกถาพิเศษ
“สถานการณ์ของสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและนโยบายทางสุขภาพ”  
Special speech: 
“ The Aging Society in Thailand and Health Policy ”
รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์ 
10:30 -10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45- 12:00 น. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
Common Health Problems in the Elderly
ผศ.พญ. วราลักษณ์   ศรีนนท์ประเสริฐ 
12: 00 –13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00- 14:15 น. เวทีเสวนา หัวข้อ
“ สุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”
Forum topic : 
“ What’s the Difference in  Health Care System between the Aged in the various Mekong sub region countries”
วิทยากร : รศ.ดร.ดวงฤดี  ลาสุขะ และตัวแทนจากประเทศจีน (คุนหมิง) / พม่า / ลาว 
ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.พญ. วราลักษณ์   ศรีนนท์ประเสริฐ
(บรรยายโดยภาษาอังกฤษและสรุปเนื้อหาโดยภาษาไทย)
14:15- 14:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14:30 -16:30 น. แพทย์ทางเลือกและบทบาทในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
Alternative Medicine and Role of  Elderly Health Care
อ.ดารณี  อ่อนชมจันทร์ (แพทย์แผนไทยประยุกต์)
แพทย์จีนวรรธนะ  อนุสนธิวงษ์(แพทย์แผนจีน) วันศุกร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

09:00 – 10:30 น.
เรียนรู้จากประเทศสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์   (ญี่ปุ่น/สิงคโปร์ )
Learn from Countries with Comprehensive Health Care for the Elderly (Japan /Singapore)
Kyoto university และNUS Graduate Medical School Singapore
(บรรยายโดยภาษาอังกฤษและสรุปเนื้อหาโดยภาษาไทย)
10:30 -10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 -11:10 น. Oral presentation
นำเสนอผลงาน “การดูแลโดยสหวิชาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน”
Saesuk Elderly Care Model
ผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์
11:10 - 12:30 น. Poster presentation
12: 00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 15:00 น.
ชุมชนเชียงรายใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
Elderly Health Care Community in Chiang Rai
ผู้ดำเนินรายการ : นพ. สมปราชญ์  หมั่นจิต
และตัวแทนชุมชนจากอำเภอ เชียงของ/พาน/ขุนตาล/แม่จัน