คุณดวงจิตร์ ทองนาคะ
โทรศัพท์ : 0-5391-6592
โทรสาร : 0-5391-6570

คุณเบญญาภา ชุ่มมงคล
โทรศัพท์ : 0-5391-6591

อีเมล : medconf@mfu.ac.th

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6566 
โทรสาร : 0-5391-6570