STAFF

โครงสร้างบริหารงาน ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีนายวีระชัย  เจริญจิตติชัย
หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษานายพีระพงษ์   ฉิมวิลัยทรัพย์ 
หัวหน้าฝ่ายหอพักนักศึกษา
 053-917117

บุคลากร
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวรสสุคนธ์ ธีระเศรษฐชัย
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7070
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวอุทัยวรรณ จูศิริ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7071
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวพินัทดา สุวรรณไชยศรี
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี


ชื่อ - สกุล
 

นายสถาพร สริมา
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7033
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นายระวี พูลสุวรรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7104
การศึกษา
  - ปริญญาโท
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวธันยชนก คำสาร
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7110
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวอุลัยกรณ์ สิงห์สุข
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7012
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวเพ็ญประภา บุญตัน
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวปวีณ์นุช ปรีชาบริสุทธิ์กุล
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7107
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวนิภาพร สงคำ
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7111
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวเพ็ญประภา ราวิชัย
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391-7116
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 


ชื่อ - สกุล
 

นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
ติดต่อ
  0-5391- 7106
การศึกษา
  - ปริญญาตรี
 
 


ชื่อ - สกุล
 

นายพงษ์ศักดิ์ เชื้อปาละ (ช่างเทคนิค)
ตำแหน่ง
 
ติดต่อ
  0-5391-7074
 


ชื่อ - สกุล
 

นายศรีวงศ์ อภิชัย (ผู้ช่วยช่าง)
ตำแหน่ง
 
ติดต่อ
  0-5391- 7074

Comments