กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการผลิตน้ำประปาและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

posted Mar 17, 2021, 8:09 PM by Dormitory Student Development

ส่วนพัฒนานักศึกษานำองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหอพัก และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปาและเยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหอพัก และนักศึกษาที่สนใจ ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัย และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
Student Development Affairs Division leads the student council, student union, dormitory student committee and interested students to participate in “Study the water production process and visit the water supply plant” activities at Mae Fah Luang University. With the purpose of students to learn about the process of producing water supply and be aware of energy saving.


Comments