กฎระเบียบหอพัก

ข้อปฏิบัติของนักศึกษาหอพักมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

     1.การเข้า-ออกหอพัก

        1.1      หอพักเปิดเวลา 06.00 น หอพักปิดเวลา 22.00 น

        1.2     กรณีนักศึกษากลับเข้าพอพักหลังเวลา 22.00 น ที่ปรึกษาหอพักจะดำเนินการตักเตือน หรือลงโทษ ตามประกาศหอพักนักศึกษาและระเบียบวินัยนักศึกษายกเว้นจะได้รับการอนุญาติจากที่ปรึกษาหอพักเป็นกรณีไป

        1.3     การเข้าหอพักให้นักศึกษายื่นบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพักกับพนังงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร และเมื่อออกจากหอพักให้นำบัตรนักศึกษาหอพักติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

        1.4      ในวันปกติเวลาปิดโทรทัศน์ 23.00 น วันหยุดปิด 24.00 น

    2.การมาเยี่ยมผู้พักให้เยี่ยมได้เฉพาะสถานที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดไว้ให้เท่านั้น ห้ามขึ้นบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด

    3.ห้ามนักศึกษามิให้ก่อความรำคาญแก่ผู้ที่อยู่บริเวณ ใกล้เคียงและห้องใกล้เคียง โดยเด็ดขาด

        3.1      ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดโดยเด็ดขาด

        3.2      ห้ามดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด ในหอพักโดยเด็ดขาด

        3.3      ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เชื้อเพลิง เชื่อปะทุ ประทัด หรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดี่ยวกันอันอาจก่อให้เกิดอันตรายอัคคีภัย หรือเกิดอันตราย ตลอดจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้อื่นเข้ามาในหอพัก โดยเด็ดขาด

        3.4      ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณหอพัก หรือ ห้องพัก

        3.5      ห้ามส่งเสียงดัง หรือ กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้พักอาศัยอื่นโดยเด็ดขาด

    4.ห้ามนำเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ใดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามประกาศหอพักเข้าไปใช้ในหอพักหรือในห้องพัก ได้แก่ โทรทัศน์ กระติกน้ำร้อน กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ ตู้เย็นเครื่องปิ้งขนมปัง เป็นต้น

    5.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถนำเข้าหอพักได้แก่ วิทยุ ( ไม่ใช่เครื่องเสียง) ไดร์เป่าผม พัดลม คอมพิวเตอร์ นอกเหนือจากนี้ให้สอบถามที่สำนักงานหอพักก่อนนำขึ้นหอพัก หากตรวจสอบว่าเป็นเครื่องใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต จะทำการยึดเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทันที

    6.ห้ามนำวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่หอพักจัดไว้ให้ใช้ส่วนกลางไปใช้ส่วนตัวโดยเด็ดขาด

    7.ห้ามประกอบอาหารในหอพักโดยเด็ดขาด

    8.ห้ามถอดถอน ดัดแปลง ต่อเติม โยกย้าย อุปกรณ์ทุกชนิดในห้องพัก และในหอพัก

    9.ห้ามนักศึกษาใส่รองเท้าเข้าหรือขึ้นมาบนอาคารหอพักโดยเด็ดขาด

    10.การออกไปค้างคืนนอกบริเวณหอพัก กรณีเช่น กลับบ้านหรือทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาต ณ สำนักงานหอพัก และกลับเขาหอพักตามเวลาที่กำหนด

    11.ห้ามจัดงานเลี้ยง หรือสังสรรค์ งานรื่นเริง ใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยและที่ปรึกษาหอพัก

    12.หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ ระเบียบและหน้าที่ของนักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทางมมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงโทษตามที่ระเบียบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ 2542

หลักเกณฑ์การพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทำความผิดในหอพักนักศึกษา DOWNLOAD
Comments