ABOUT US

ปณิธานหอพักนักศึกษา

    อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา นำพาความสำเร็จ

วิสัยทัศน์

    หอพักนักศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และเป็นศูนย์รวมการศึกษา หอพักนักศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง และเป็นศูนย์รวมการศึกษา ที่ฝึกให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทรต่อกัน (Living Learning and Caring Center)

แผนงานหอพักนักศึกษา

    หอพักนักศึกษาเป็นสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดให้เป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาให้อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

ภารกิจ

    1.        จัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งชายและหญิง เข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 

    2.        จัดสรรนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ทั้งชายและหญิงเข้าอยู่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามความประสงค์ของนักศึกษา

    3.        จัดบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    4.        จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาด้านต่างๆของนักศึกษาหอพัก

    5.        จัดสภาพแวดล้อมของหอพักนักศึกษาให้น่าอยู่ และเหมาะสมกับนักศึกษา

เป้าหมาย

    1.        เป็นสถานที่พักอาศัยที่ สะอาดและปลอดภัยสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    2.        อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยไม่ต้องเดินทางไกล

    3.        เปิดโอกาสให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

    4.        ส่งเสริมบรรยากาศในหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้อบอุ่นเหมือนบ้านและเอื้ออำนวยต่อการศึกษา

    5.        สนับสนุนให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม

วัสถุประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดตั้งหอพักนักศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นดังนี้

    1.        เพื่อให้บริการด้านที่พักอาศัยที่สะอาด สะดวก สบายและปลอดภัยแก่นักศึกษา

    2.        เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านสังคมแก่นักศึกษา จากการฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็นระเบียบ และมีระเบียบ

    3.        เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆของนักศึกษาหอพัก

    4.        เพื่อให้นักศึกษาได้พักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาเล่าเรียนและได้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์และพัฒนาบุคลิกภาพ

อาคารหอพักนักศึกษา ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีดังนี้

     1.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง  หอพัก F 1

     2.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F2

     3.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F3

     4.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F4

     5.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หญิง หอพัก F5

     6.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก F6

     7.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย หอพัก ลำดวน 1

     8.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย หอพัก ลำดวน 2

     9.       หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ชาย หอพัก ลำดวน 3

     10.     หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ลำดวน 4

     11.     หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ลำดวน 5

     12.      หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก ประเสริฐ

     13.      หอพักนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หญิง หอพัก บุญทรง

     14.      หอพักนักศึกษานานาชาติชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป หญิง   หอพัก เภา สารสิน

Comments